§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Adres E-mail - aktualne i używane konto e-mailowe Uczestnika, podawane w procesie rejestracji Konta Uczestnika, konieczne do zarządzania Kontem Uczestnika. Wszelkie oświadczenia woli Lupagoo wysłane na Adres e-mail Uczestnika uznaje się za doręczone z chwilą ich wysłania. Uczestnik ponosi wyłączne ryzyko utraty funkcjonalności lub awarii wskazanego przez siebie Adresu e-mail.

Czynsz Najmu – cykliczne (według jednostki czasu wskazanej przez Uczestnika, np. godzina, dzień, miesiąc, kwartał, rok) świadczenie pieniężne oczekiwane przez Uczestnika w zamian za najem Przedmiotu Najmu. Czynsz Najmu jest świadczeniem wyrażonym w Polskich Złotych (PLN) brutto (wraz z podatkiem VAT w obowiązującej aktualnie stawce dla danego Przedmiotu Oferty).

Dane osobowewszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Lupagoo w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.

Hasło – unikalny, znany wyłącznie Uczestnikowi ciąg od 8 do 20 znaków, gdzie występuje przynajmniej jedna litera i jedna cyfra, umożliwiający uwierzytelnienie się przez Uczestnika w Serwisie. Dozwolone znaki specjalne to !@#$^*()_+-=`[\]{}|;:,.\/? ]*$,

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – rozumie się przez to zarówno Konto Uczestnika jak i Konto Uczestnika Pośrednik.

Konto Uczestnika – panel administracyjny użytkownika w Serwisie przypisany Uczestnikowi, który umożliwia wprowadzanie i zmiany danych dotyczących Uczestnika i Przedstawiciela (zgodnie z zakresem zbieranym podczas procesu rejestracji opisanym w Regulaminie). Za pośrednictwem Konta Uczestnika możliwe jest zamieszczanie Ogłoszeń i przegląd historii Ogłoszeń. Zablokowanie Konta Uczestnika jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. Zawieszenie Konta Uczestnika jest równoznaczne z zablokowaniem wszystkich funkcjonalności Konta w sposób uniemożliwiający Uczestnikowi dalsze z niego korzystanie.

Konto Uczestnika Pośrednik – panel administracyjny użytkownika w Serwisie przypisany Uczestnikowi będącego Pośrednikiem, który umożliwia wprowadzanie i zmiany danych dotyczących Uczestnika i Przedstawiciela (zgodnie z zakresem zbieranym podczas procesu rejestracji opisanym w Regulaminie). Za pośrednictwem Konta Uczestnika Pośrednik możliwe jest zamieszczanie Ogłoszeń i przegląd historii Ogłoszeń. Zamieszczanie Ogłoszeń może odbywać się poprzez import Ogłoszeń ze źródła zewnętrznego, na zasadach wskazanych w Regulaminie i Serwisie. Zablokowanie Konta Uczestnika Pośrednik jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. Zawieszenie Konta Uczestnika Pośrednik jest równoznaczne z zablokowaniem wszystkich funkcjonalności Konta w sposób uniemożliwiający Uczestnikowi dalsze z niego korzystanie.

Login – unikalne oznaczenie Uczestnika, którego użycie jest niezbędne w procesie logowania do Serwisu. Login ustanawiany jest przez Uczestnika w procesie rejestracji Konta.

Lupagoo lub Organizator – Innovative Sharing Economy Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751290, NIP 5851486011, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł.

Najem – przez Najem rozumie się taki stosunek prawny, w którym Uczestnik zamieszczający Ogłoszenie (wynajmujący) zobowiązuje się oddać zainteresowanemu Uczestnikowi (najemcy) Przedmiot Najmu do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Istotne warunku Najmu wskazane są w treści Ogłoszenia. Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. Przez Najem rozumie się również dzierżawę w rozumieniu kodeksu cywilnego, to jest stosunek prawny, w którym Uczestnik zamieszczający Ogłoszenie (wydzierżawiający) zobowiązuje się oddać zainteresowanemu Uczestnikowi (dzierżawcy) rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Oferta – propozycja zawarcia umowy Najmu, zgłoszona za pośrednictwem Serwisu przez Uczestnika, która dotyczy Przedmiotu Najmu opisanego Ogłoszeniem. Nie jest to Oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zaproszenie do podjęcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy Najmu.

Ogłoszenie – informacja Uczestnika zamieszczona w Serwisie, stanowiąca zaproszenie do zawarcia umowy poza Serwisem i bez udziału Organizatora, prezentująca proponowane warunki Najmu określonego Przedmiotu Najmu, która prezentowana jest innym Uczestnikom na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zawierająca opis Przedmiotu Najmu.

Pośrednik – Uczestnik będący Przedsiębiorcą, który zamieszcza Ogłoszenia w ramach profesjonalnie prowadzonej działalności gospodarczej pośrednika w rozumieniu art. 179a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 115, poz. 741 z późn. zm.). Warunkiem założenia Konta Uczestnika o statusie Pośrednika jest przesłanie Organizatorowi kopii aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, spełniającej warunki, o których mowa w art. 181 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. wraz z rozporządzeniem wykonawczym. Jeżeli Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, przesłana polisa powinna wskazywać, że podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

Przedmiot Najmu – każda rzecz zaoferowana do Najęcia za pośrednictwem Serwisu, której oddanie w Najem jest dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami i ewentualnymi stosunkami umownymi, wiążącymi Uczestnika zamieszczającego Ogłoszenie z podmiotami trzecimi. Przedmiotem Najmu może być również dwa lub więcej przedmiotów szczegółowo opisanych w danym Ogłoszeniu które zostają zaoferowane łącznie jako całość. Uczestnik nie ma możliwości Najęcia ich odrębnie, Czynsz Najmu dotyczy zawsze wszystkich przedmiotów wskazanych i opisanych w Ogłoszeniu łącznie.

Przedstawiciel – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych występująca w imieniu Uczestnika. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo, prokura).

Przedsiębiorca - przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu.

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Serwis – system informatyczny, zarządzany przez Lupagoo, przeznaczony do zamieszczania Ogłoszeń, prowadzony pod adresem: lupagoo.pl.

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w Serwisie, która w wyniku rejestracji otrzymała Login oraz Hasło. Uczestnik może mieć nadany status Pośrednika.

Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – stosunek zobowiązaniowy zawarty pomiędzy Lupagoo a Uczestnikiem z momentem aktywacji Konta Uczestnika, o treści określonej niniejszym Regulaminem.

Usługi - usługi wskazane w Regulaminie świadczone przez Lupagoo na rzecz Uczestnika za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Uczestnika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (D z.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Lupagoo świadczy Uczestnikom Usługi zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, polegające na rejestracji i utrzymywaniu Konta w Serwisie. Za pośrednictwem Serwisu i Ogłoszeń, Uczestnicy mogą nawiązywać pomiędzy sobą umowy związane z Przedmiotem Najmu.

 2. Lupagoo nie jest stroną umów związanych z Ogłoszeniem i Przedmiotem Najmu, nie ponosi odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Uczestników.

 3. Lupagoo nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem treści Ogłoszenia i legalność dysponowania Przedmiotem Najmu.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność Przedmiotów Najmu, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Uczestników, a także zdolność Uczestników do realizacji transakcji.

 5. Posiadanie aktywnego Konta umożliwia:

 1. zamieszczanie Ogłoszeń i tą drogą samodzielne wynajęcie lub pośredniczenie w wynajęciu Przedmiotów Najmu, lub

 2. za pośrednictwem Ogłoszeń innych Uczestników samodzielne najmowanie lub pośredniczenie w najmowaniu Przedmiotów Najmu.

 1. Usługa świadczona jest na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, który m.in. określa:

 1. rodzaje i zakres Usług,

 2. warunki świadczenia Usług, w tym:

 3. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu,

 4. zakaz dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym;

 5. warunki zawierania i rozwiązywania Umów o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną;

 6. tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Działalność Serwisu przeprowadzana jest zgodnie z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującymi.

 2. Rejestracja w Serwisie oznacza bezwarunkową akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę Lupagoo bądź osób trzecich. Zakazane jest także dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w Serwisie jest  możliwe po:

  1. zarejestrowaniu się w Serwisie na stronie lupagoo.pl ;

  2. w przypadku rejestracji Konta Uczestnika Pośrednik po przesłaniu na Adres e-mail: bok@lupagoo.pl lub z użyciem formularza dostępnego w Serwisie kopii aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, spełniającej warunki, o których mowa w art. 181 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. wraz z rozporządzeniem wykonawczym. Jeżeli Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, przesłana polisa powinna wskazywać, że podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

  3. aktywacji Konta poprzez otwarcie linku aktywacyjnego, przesłanego przez Organizatora na Adres E-mail wskazany przez Uczestnika;

 2. Lupagoo zastrzega sobie prawo odmowy umożliwienia aktywacji Konta bez podania przyczyny.

 3. Z chwilą aktywacji Konta, o której mowa w ust. 1 lit. c, pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną.

 4. Wyłącznie Uczestnik będący Przedsiębiorcą, który profesjonalnie prowadzi działalność gospodarczą pośrednika w rozumieniu art. 179a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 115, poz. 741 z późn. zm.), który;

  1. na etapie rejestracji Konta prześle Organizatorowi kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, spełniającej warunki, o których mowa w art. 181 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. wraz z rozporządzeniem wykonawczym. Jeżeli Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, przesłana polisa powinna wskazywać, że podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób,

  2. przez cały okres utrzymywania Konta Uczestnika Pośrednik Uczestnik posiada aktualną polisę, o której mowa w punkcie a. powyżej i na każde żądanie Organizatora przedłoży mu dowód jej posiadania,

może posługiwać się Kontem Uczestnika Pośrednik.

 1. Uczestnik może korzystać wyłącznie z własnego Konta w Serwisie. Zabronione jest posiadanie przez Uczestnika więcej niż jednego Konta w Serwisie, a także korzystanie z Kont należących do innych Uczestników, udostępnianie swojego Konta osobom trzecim, tworzenie Konta z wykorzystaniem danych fikcyjnych lub danych osób trzecich bez stosownego umocowania.

§ 4. Okoliczności wyłączające i rozwiązujące uczestnictwo

 1. Uczestnik może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną z Lupagoo (co skutkuje usunięciem Konta) poprzez złożenie stosownego oświadczenia o rozwiązaniu tej umowy w formie elektronicznej poprzez funkcjonalności Konta w Serwisie. Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie wpływu oświadczenia do Lupagoo.

 2. Oprócz regulacji ust. 1, Uczestnik będący konsumentem może na podstawie prawa powszechnie obowiązującego w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w § 3 ust. 3 umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu.

 3. W przypadku ujawnienia obiektywnych przeszkód leżących po stronie Lupagoo uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prawidłowe wykonanie Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, może ona zostać rozwiązana lub jej wykonywanie zawieszone do czasu ustania przeszkód. Rozwiązanie lub zawieszenie wykonywania Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną przez Lupagoo nastąpi ze skutkiem natychmiastowym w momencie wysłania takiego oświadczenia na wskazany przez Uczestnika Adres E-mail. Przez obiektywne przeszkody rozumie się działanie siły wyższej lub skutek działania podmiotów trzecich na które Lupagoo nie ma wpływu (np. przerwy w dostępie do sieci publicznej). Lupagoo umożliwi ponowne zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną lub wznowi jej wykonywanie niezwłocznie po ustaniu oddziaływania ww. obiektywnych przeszkód o czym zawiadomi w trybie oświadczenia na wskazany przez Uczestnika Adres e-mail lub poprzez stosowny komunikat zamieszczony na stronie pod adresem lupagoo.pl. W zakresie prawem dopuszczalnym, odpowiedzialność odszkodowawcza Lupagoo jest ograniczona do szkód wywołanych umyślnie.

 4. Lupagoo może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną z Uczestnikiem (Zablokowanie Konta) ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Uczestnika w momencie wysłania takiego oświadczenia na wskazany przez niego Adres e-mail w sytuacji:

  1. naruszenia którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub;

  2. powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności lub prawdziwości podanych przez Uczestnika danych i braku ich wyjaśnienia w terminie określonym przez Lupagoo,

  3. podjęcia przez Uczestnika jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z niego w sposób uciążliwy dla innych Uczestników,

  4. powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik korzysta z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności zamieszczając Ogłoszenia fikcyjne, wprowadzające w błąd, lub bez intencji doprowadzania do nawiązania pomiędzy Uczestnikami do stosunku Najmu,

  5. gdy Ogłoszenie zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe,

  6. gdy Ogłoszenie zawiera treści noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

  7. gdy Ogłoszenie zawiera treści naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

  8. gdy Ogłoszenie zawiera treści szkodzące dobremu imieniu lub renomie Organizatora lub jego partnerów,

  9. gdy Ogłoszenie zawiera treści wprowadzające w błąd.

 5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii.

 6. W każdym przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej, Lupagoo ma prawo do zawieszenia Konta na czas określony w powiadomieniu przesłanym do Uczestnika na podany przez niego Adres E-mail. Konto Uczestnika zawieszone traci przypisane mu funkcjonalności, do momentu odwieszenia Konta przez Lupagoo.

 7. W każdym przypadku zablokowania lub zawieszenia Konta, Uczestnik może zwrócić się do Lupagoo z umotywowanym wnioskiem o jego przywrócenie w przypadku, gdyby do zablokowania/zawieszenia Konta doszło w wyniku błędu lub gdyby okazało się, że ostatecznie nie zaszły przesłanki, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej. W takim wypadku Konto zostanie przywrócone bez zbędnej zwłoki. W zakresie prawem dopuszczalnym odpowiedzialność odszkodowawcza Lupagoo jest ograniczona do szkód wywołanych umyślnie.

§ 5. Warunki techniczne uczestnictwa i przetwarzanie danych osobowych

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez Uczestnika wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator. Te wymagania, a także informację na temat ewentualnych szczególnych zagrożeń, związanych z korzystaniem z Usługi świadczonej drogą elektroniczną (Serwisu), wskazano w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi (Serwisu), ewentualnie wprowadzanych przez Organizatora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, w tym informacje o zastosowaniu plików typu „cookies” wskazano w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 3. Organizator chroni dane osobowe Uczestników w sposób wskazany w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (Polityka Prywatności), która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu jako załącznik nr 3.

§ 6. Rejestracja Uczestnika

 1. Rejestracja w Serwisie Konta Uczestnika polega na przesłaniu formularza elektronicznego zawierającego następujące dane Uczestnika:

  1. Login,

  2. Adres E-mail,

  3. Hasło.

 2. Rejestracja w Serwisie Konta Uczestnika Pośrednik polega na przesłaniu formularza elektronicznego zawierającego następujące dane Uczestnika:

  1. Login,

  2. Adres E-mail,

  3. Hasło,

  4. Imię i nazwisko (nazwa firmy),

  5. adres (siedziba),

  6. NIP,

  7. Dane zawarte na kopii polisy OC, o której mowa w art. 181 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. wraz z rozporządzeniem wykonawczym.

 3. W przypadku korzystania z Usług wiążących się z obowiązkiem zapłaty, od Uczestnika pobierane są dodatkowe dane na cele rozliczeniowe, konieczne do wystawienia faktury na podstawie obowiązujących przepisów.

 4. W imieniu Uczestnika nie będącego osobą fizyczną może działać (posługiwać się Kontem) jedynie Przedstawiciel.

 5. Dokonując rejestracji, podmiot rejestrujący się wskazuje Login, który będzie identyfikował go w Serwisie oraz ustanawia Hasło. Uwierzytelnienie się w Serwisie następuje każdorazowo poprzez podanie prawidłowego Loginu i Hasła. Korzystając z tych danych istnieje możliwość zalogowania się Uczestnika na przypisane Konto w Serwisie.

 6. Przez dokonanie rejestracji Uczestnik oświadcza, że:

  1. dokonywane przez niego za pośrednictwem Konta Użytkownika Pośrednik czynności są podejmowane w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (tj. w charakterze Przedsiębiorcy),

  2. Podane dane są prawdziwe i aktualne,

  3. Jest uprawniony lub właściwie umocowany do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną,

  4. Zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, w tym Polityką Prywatności.

 7. Uczestnik ma obowiązek na bieżąco edytować dane na swoim Koncie w Serwisie w ten sposób, aby w każdym czasie pozostawały aktualne i umożliwiały kontakt pomiędzy stronami. Brak dokonania przez Uczestnika aktualizacji danych w ustawieniach Konta obciąża Uczestnika. Wszelkie komunikaty wysyłane na wskazane przez Uczestnika dane kontaktowe aktualnie pozostające na Koncie, traktowane będą przez Organizatora jako poprawne, a wiadomości wysłane na te adresy uważane są jako doręczone.

 8. Serwis przewiduje możliwość logowania Uczestników przy wykorzystaniu Facebooka.

§ 7. Przedmiot Najmu

 1. Przedmiotem Najmu są składniki majątkowe stanowiące własność Uczestników lub osób trzecich, które Uczestnik może oferować do Najęcia na podstawie zależnego tytułu prawnego.

 2. Składniki majątkowe będące Przedmiotem Najmu można oglądać w miejscu i w godzinach wskazanych w Ogłoszeniu (o ile zostało to przewidziane przez Uczestnika wystawiającego Ogłoszenie).

 3. Ogłoszenie może zawierać proponowaną treść umowy Najmu lub odsyłać do jego wzorca.

 4. Organizator:

  1. nie udziela gwarancji lub rękojmi na jakiekolwiek Przedmioty Najmu,

  2. nie odpowiada z realizację obowiązków Uczestników dotyczących Przedmiotu Najmu,

  3. nie odpowiada za brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

  4. nie odpowiada za działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Organizatora niezależnych,

  5. nie odpowiada za składane przez Uczestnika oświadczenia drugiej stronie transakcji.

 5. Wszystkie publikowane w Ogłoszeniu opisy i dokumenty dotyczące oferowanych do Najmu składników majątkowych, mają wyłącznie charakter poglądowy. Publikowane wyceny, opisy, ekspertyzy, zdjęcia i inne, nie stanowią elementu oznaczenia lub technicznego opisu rzeczy, ani stanu ich wyposażenia, kompletności, zużycia czy uszkodzeń.

 6. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem Przedmiotu Najmu, w tym weryfikacji stanu technicznego, stopnia kompletności, wyposażenia.

§ 8. Ogłoszenie

 1. Dysponentem Ogłoszenia i podmiotem ponoszącym pełną odpowiedzialność za jego prawdziwość, kompletność i zgodność z obowiązującymi przepisami jest Uczestnik, który je wystawił w ramach swojego Konta.

 2. Uczestnik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Organizatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

 3. Uczestnik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Przedmiotami Najmu, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

 4. Celem Ogłoszenia jest wybór najbardziej korzystnej dla Uczestnika wystawiającego Oferty przedstawionej przez Uczestnika zainteresowanego Najmem i wynajęcie Przedmiotu Najmu.

 5. Ogłoszenie umieszczane jest w Serwisie i określa ono w szczególności:

  1. tytuł,

  2. kategorię,

  3. miejsce położenia Przedmiotu Najmu,

  4. termin zakończenia Ogłoszenia,

  5. rodzaj, typ i ilość oferowanych do Najmu przedmiotów,

  6. wysokość Czynszu Najmu,

  7. częstotliwość płatności Czynszu Najmu,

  8. maksymalny i minimalny czas trwania Najmu,

  9. miejsce i termin w którym można obejrzeć Przedmiot Najmu i zapoznać się osobiście z jego stanem technicznym,

  10. Login i E-mail Uczestnika wystawiającego Ogłoszenie,

  11. wizualizację zdjęciową Przedmiotu Najmu.

  12. dane właściwe dla kategorii Przedmiotu Najmu (np. dotyczące kaucji, liczby pięter, roku budowy, liczby pomieszczeń).

 6. Ogłoszenia w Serwisie podlegają pozycjonowaniu z uwzględnieniem następujących parametrów:

 1. Ilość dołączonych zdjęć,

 2. Ilość wypełnionych cech z danej kategorii,

 3. Ilość znaków w opisie

 1. Czynsz Najmu ustalany powinien być przez wystawiającego Ogłoszenie Uczestnika z uwzględnieniem aktualnej wartości rynkowej tego prawa i jest kwotą brutto wyrażoną w złotych polskich, tj. zawiera wszystkie wymagane prawem opłaty i podatki.

 2. Uczestnicy, po zalogowaniu się na swoje Konto, mogą składać Oferty dotyczące danego Ogłoszenia poprzez wysłanie wiadomości do Uczestnika wystawiającego z użyciem funkcjonalności Serwisu.

 3. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni. Po upływie 14 dni od rozpoczęcia Emisji Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik może nieodpłatnie odświeżyć Ogłoszenie.

 4. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Uczestnik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Dane kontaktowe mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Organizator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą naruszały niniejsze postanowienie, mogą być usunięte.

 5. W okresie emisji Ogłoszenia Uczestnik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.

 6. Uczestnik, który wystawił dane Ogłoszenie, może:

  1. wybrać jedną z Ofert innych Uczestników złożoną za pośrednictwem Serwisu swobodnie według swojego uznania i zakończyć publikację Ogłoszenia,

  2. nie wybrać żadnej Oferty i zakończyć publikację Ogłoszenia,

  3. nie wybrać żadnej Oferty i kontynuować publikację Ogłoszenia.

 7. Złożenie przez Uczestnika Oferty na Najem Przedmiotu Najmu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy lub z udzieleniem przyrzeczenia lub promesy zawarcia umowy Najmu – nawet w przypadku proponowania Ceny Najmu równej lub wyższej niż ta wskazana w treści Ogłoszenia. Wstąpienie w stosunek Najmu pomiędzy Uczestnikami wymaga zgodnego dojścia przez nich do porozumienia poza Serwisem co do warunków szczegółowych i zawarcia stosownej umowy.

 8. Uczestnik wystawiający dane ogłoszenie przesyła informację stanowiącą zaproszenie do podjęcia dalszych rozmów w przedmiocie zawarcia umowy Najmu do wybranego przez siebie Uczestnika, spośród tych, którzy zgłosili Ofertę.

 9. Uczestnicy mogą skorzystać z jednej z przykładowych umów Najmów, zamieszczonych w załączniku nr 4 do Regulaminu, swobodnie dostosowując jej zapisy do swoich potrzeb.

 10. Uczestnicy mają możliwość wystawienia rekomendacji dotyczącej skorzystania z Ogłoszenia. Po zakończonej wymianie wiadomości pomiędzy Uczestnikiem publikującym Ogłoszenie a Uczestnikiem, który zgłosił Ofertę, aktywowana jest funkcjonalność Serwisu umożliwiająca wskazanie, czy doszło do zawarcia i realizacji umowy dotyczącej Przedmiotu Najmu. W wypadku wyboru przez obu Uczestników danej konwersacji, że do wykonania umowy doszło, Serwis umożliwia wybór jednej z dwóch ocen: „Polecam” lub „Nie polecam”.

 11. W przypadku Konta Uczestnika Pośrednik, istnieje możliwość masowego importu Ogłoszeń do Serwisu. Aby mieć możliwość masowego importu Ogłoszeń należy używać systemu, który wspiera eksport na serwer FTP w jednym z czterech formatów: Gratka XML, Oferty.net XML, Otodom XML, Asari.

§ 9. Usługi Płatne

 1. W ramach świadczonych Usług Organizator oferuje możliwość wyróżnienia Ogłoszenia za dodatkową odpłatnością.

 2. Usługę odpłatną Uczestnik może zamówić i opłacić za pomocą funkcjonalności swojego Konta. Podczas wprowadzenia danych do Ogłoszenia na formularzu, Uczestnik może wybrać jedną z oferowanych form wyróżnienia Ogłoszenia, za cenę wskazaną przy jej opisie.

 3. Płatność pobierana jest za pośrednictwem serwisu PayU.

 4. Podczas zamawiania Usługi odpłatnej, Uczestnikowi przedstawiana jest do akceptacji zgoda na świadczenie usługi natychmiast po jej wykupieniu (bez oczekiwania na upływ terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość) oraz zgoda na związanie regulaminem świadczenia usług pośrednika płatności PayU.

 5. Z tytuły zakupienia i wykonania Usługi odpłatnej Organizator wystawi na żądanie fakturę uwzględniającą właściwą stawkę podatku od towarów i usług określoną w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 6. W przypadku, gdy Uczestnik wykupujący Usługę odpłatną życzy sobie wystawienia faktury imiennej lub jest płatnikiem VAT, zobowiązany jest do podania dodatkowo, na formularzu dostępnym w funkcjonalnościach Konta, następujących danych:

  1. Imię i nazwisko (nazwa firmy),
  2. adres (siedziba),

  3. NIP lub PESEL.
 7. Po dokonaniu zakupu przez Użytkownika Usługi odpłatnej, Serwis przesyła potwierdzenie mailowe, które jest jedynym dowodem zapłaty za przedmiotową Usługę, wydawanym przez Organizatora.

 8. Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu. Usługi odpłatne aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

 9. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia z aktywną Usługą odpłatną przed wygaśnięciem okresu wykonywania Usługi, pobrana opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w formie:

  1. w formie elektronicznej pod Adresem e-mail: bok@lupagoo.pl
 2. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 1. Login,

 2. Adres E-mail,

 3. szczegółowy opis reklamacji,

 4. treść żądania.

 1. Lupagoo rozpoznaje reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia o niezbędne do jej rozpatrzenia informacje. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, Lupagoo w informacji przekazywanej reklamującemu:

  1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

  3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 3. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 3, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 4, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą reklamującego.

 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest pisemnie na adres korespondencyjny reklamującego, chyba, że zwróci się o przesłanie odpowiedzi na Adres e-mail.

 5. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji istnieje możliwość:

  1. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  2. wystąpienia przez reklamującego z powództwem przeciwko Lupagoo do sądu powszechnego właściwego według przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Lupagoo  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utrudnienia dostępu do Serwisu wynikające z przyczyn technicznych, jak również za pomyłkowe lub przypadkowe przerwanie, zawieszenie czy też wcześniejsze zakończenie Ogłoszenia.

 2. Lupagoo nie pokrywa ani nie partycypuje w kosztach poniesionych przez Uczestnika w związku z weryfikacją Ogłoszenia, a w szczególności z dojazdem do miejsca oględzin Przedmiotu Najmu, zabezpieczeniem transportu lub załadunku Przedmiotu Najmu.

 3. Wszelkie spory związane z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów z Organizatorem, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z prawa powszechnego, rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Lupagoo.

 4. Lupagoo zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu oraz wprowadzania zmian w funkcjonowaniu Serwisu. Informacja o każdorazowej zmianie Regulaminu będzie umieszczana na stronie lupagoo.pl oraz dostępna w funkcjonalnościach Konta. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia i odnoszą się do Ogłoszeń rozpoczętych po wejściu w życie przedmiotowych zmian. Uczestnik przy pierwszym logowaniu w Serwisie od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu, zostanie powiadomiony o tych zmianach oraz o możliwości ich akceptacji lub odrzucenia. Odrzucenie zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną.

 5. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Organizatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Lupagoo. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Organizatora.

 6. Wszelkie prawa z zakresu własności intelektualnej lub ochrony własności przemysłowej, w tym prawa autorskie do materiałów udostępnionych w Serwisie, w szczególności opisów, fotografii, schematów lub modeli, przysługują wyłącznie ich pełnoprawnym właścicielom. Korzystanie z takich materiałów, a w szczególności ich utrwalanie i zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, publiczne rozpowszechnianie,  modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów, łączenie z innymi utworami oraz wprowadzenie do sieci komputerowej jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą ich pełnoprawnych właścicieli.

Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu:

 1. Wymagania techniczne i zasady bezpieczeństwa,

 2. Funkcje i cel oprogramowania, pliki „cookies”.

 3. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych (Polityka Prywatności).

 4. Wzór umów najmu.

 5. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.


 

Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne i zasady bezpieczeństwa.

Część A – Wymagania techniczne.

Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez Uczestnika następujących wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator:

 1. posiadanie połączenia z siecią Internet,

 2. korzystanie z przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies (niezbędne dla użytkowników zalogowanych) oraz JavaScript,

 3. korzystanie z przeglądarki internetowej obsługującej certyfikaty SSL wykorzystujące protokół szyfrowania TLS 1.2 oraz TLS 1.3,

 4. korzystanie z przeglądarki internetowej, które przeszły testy zgodności, to jest najnowsze dostępne wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge,

 5. korzystanie z monitora/wyświetlacza o minimalnej rozdzielczość ekranu: 360px szerokości.


 

Część B – Zasady bezpieczeństwa

W zasadach bezpieczeństwa, znajdziesz wskazówki, jak bezpiecznie korzystać z portalu lupagoo.pl.

1. Z portalu lupagoo.pl korzystaj tylko na sprawdzonych urządzeniach. Unikaj logowania z cudzych komputerów i urządzeń mobilnych.

2. Korzystaj z dodatkowych programów (np. antywirus, firewall), które chronią komputery i urządzenia mobilne.

3. Regularnie aktualizuj system operacyjny na Twoim komputerze.

4. Nie zmieniaj samodzielnie konfiguracji bezpieczeństwa urządzenia, a w szczególności nie usuwaj ograniczeń, które narzucił producent.

5. Włącz ustawienia blokady ekranu Twojego urządzenia (np. hasło, PIN).

6. Stosuj skomplikowane hasło. Zadbaj o to, aby trudno było je odgadnąć (minimum osiem znaków, w tym znaki specjalne, liczby, duże i małe litery).

7. Nie używaj w haśle trywialnych zwrotów oraz informacji, które łatwo z Toba powiązać (np. imię czy nazwisko) lub odgadnąć (np. aktualny miesiąc, rok).

8. Regularnie zmieniaj hasło i nie udostępniaj go nikomu.

9. Używaj unikalnego hasła do portalu lupagoo.pl. Nie wykorzystuj tego samego hasła, którego używasz na innych portalach czy forach.


 

Załącznik nr 2 - Informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi. Informacja na temat plików typu „cookies”

 1. Cookies używane bezpośrednio przez nasz system:

 1. Do czego używamy plików cookies:

Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do ustawień wybranych elementów strony internetowej a także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie.

 1. Jakich plików używamy:

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

 1. Niezbędność do realizacji usługi:
 • Niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.

 • Funkcjonalne - są ważne dla działania strony internetowej:

 • służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika,

 • służą większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

 1. czas przez jaki „cookies” będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:
 • Cookies sesyjne (session cookies) - „cookies” umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej.

 • Cookies stałe (persistent cookies) - nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień właściciela strony internetowej.

 1. pochodzenie – administratora stron internetowych, który zarządza „cookies”:
 • Cookies własne (first party cookies) - cookies” umieszczone na stronach internetowych bezpośrednio przez Lupagoo.pl

 • Cookies zewnętrzne (third-party cookies) - cookies” umieszczane na stronach internetowych przez podmioty inne niż Lupagoo.pl

Uwaga: „cookies” mogą być wywołane przez Lupagoo.pl za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach Lupagoo.pl, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju, w tym w zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez Lupagoo.pl komponentów stron internetowych pochodzących spoza systemu Lupagoo.pl, mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki „cookies” niż polityka prywatności / „cookies” Lupagoo.pl

 1. cel jakiemu służą:
 • Konfiguracji stron internetowych - umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.

 • Bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych - umożliwiają weryfikację autentyczności stron internetowych.

 • Uwierzytelnianie - umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

 1. Systemy zewnętrzne podpięte do lupagoo.pl, które mogą wykorzystywać pliki cookies:

   1. Google Analytics:

 https://policies.google.com/privacy?hl=pl    

 https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=pl

   1. Logowanie przez FB: 

https://www.facebook.com/business/m/one-sheeters/gdpr-developer-faqs

   1. PayU: 

https://www.payu.pl/polityka-cookies

 1. Dodatkowo na podstawie adresu IP określamy przybliżoną lokalizację użytkownika.


 

Załącznik nr 3 – Informacja na temat przetwarzania danych osobowych – Polityka Prywatności.

Załącznik nr 4 – przykładowe umowy najmu.

Część A – Umowa najmu dotycząca rzeczy nie będącej nieruchomością,

Część B – Umowa najmu lokalu mieszkalnego,

Część C – Umowa najmu lokalu użytkowego.


 

Załącznik nr 5 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu 

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (aktywacja Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: bok@lupagoo.pl Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Innovative Sharing Economy Sp. z o. o. ul. 3 maja 59B/12 81-850 Sopot bok@lupagoo.pl

Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Lupagoo.

Data zawarcia umowy to ..........................................

Imię i nazwisko……………………………………………………….

Login lupagoo…………………………………………………………